របាយការណ៍តេស្ត Aoli ១៥x៨០

របាយការណ៍តេស្ត Aoli ២០x១០០

របាយការណ៍តេស្ត៍ Ruicheng 30x60

របាយការណ៍តេស្ត Ruicheng 60x60

របាយការណ៍តេស្តិ៍របស់អាឡៃ ៣០ គុណ ៦០

របាយការណ៍តេស្តិ៍ចូវ ៦០x៦០

របាយការណ៍តេស្តិ៍របស់ធានអាន ៣០x៦០

របាយការណ៍តេស្តិនធ័ង ៦០x៦០